Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

empress
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham.
— Hłasko
Reposted fromrefuge refuge vialeimakid leimakid
empress
5914 2482 500
"Nikt nigdy nie powstrzyma nas od interesowania się życiem genialnego człowieka.
Można by powiedzieć, że on sam jest dziełem sztuki, że życie jego jest poematem czy powieścią, że on sam jest cudem."
 ~~ Tadeusz Boy-Żeleński
Reposted frombarock barock viaARTdisorder ARTdisorder
empress
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatilde tilde
empress
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatilde tilde
empress
3660 b364
Reposted frommental-cat mental-cat viaananana ananana
empress
8123 cb08 500
Reposted fromMuppet Muppet vialeimakid leimakid
empress
9770 9941 500
Poznań
empress
8152 5ada 500
Barcelona
empress
8111 0551
Reposted fromipo ipo viabuntownik-z-wyboru buntownik-z-wyboru
empress
2599 9f05
empress
0635 0090
empress
empress
2448 d828
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatilde tilde
empress
4736 dbb6 500
Reposted fromeryawen eryawen viatilde tilde
empress
2427 b7ed 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialittlegray littlegray
empress
9246 a24d
Reposted fromoutline outline vialeimakid leimakid
empress
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viatilde tilde
empress
6207 0e06
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatilde tilde
6800 7b21 500
Reposted fromdorks dorks viatilde tilde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl