Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

7587 859e 500

ms-ss:

fuckery-inc:

YOOO

This should be in a museum somewhere

7037 1b24 500
empress
empress
9814 e409
Reposted fromkikimonroe kikimonroe viaskrzacik skrzacik
empress
empress
7027 539d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaskrzacik skrzacik

March 13 2017

1538 9693 500
empress
1561 7456
Reposted fromnoticeable noticeable viaskrzacik skrzacik

March 09 2017

empress
3373 a0aa
Reposted frommollydaggers mollydaggers viamarlylee marlylee
empress
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnazwabyla nazwabyla vialeimakid leimakid

July 10 2015

empress
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham.
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative vialeimakid leimakid
empress
5914 2482 500
"Nikt nigdy nie powstrzyma nas od interesowania się życiem genialnego człowieka.
Można by powiedzieć, że on sam jest dziełem sztuki, że życie jego jest poematem czy powieścią, że on sam jest cudem."
 ~~ Tadeusz Boy-Żeleński
Reposted frombarock barock viaARTdisorder ARTdisorder
empress
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatilde tilde
empress
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatilde tilde
empress
3660 b364
Reposted frommental-cat mental-cat viaananana ananana
empress
8123 cb08 500
Reposted fromMuppet Muppet vialeimakid leimakid
empress
9770 9941 500
Poznań
empress
8152 5ada 500
Barcelona
empress
8111 0551
Reposted fromipo ipo viabuntownik-z-wyboru buntownik-z-wyboru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl